14 julho 2009

The White Stripes


Artista: Eduardo Medeiros